× Portal pełni rolę zaplecza SEO i treści na nim są treściami sponsorowanymi. Informacje znajdujące się na portalu nie są poradami medycznymi. Aby zasięgnąć porady medycznej, należy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub specjalistą.
Psychoterapia to wielokierunkowe oddziaływania psychologiczne, których głównym celem jest pomoc pacjentowi na różnych etapach życia. Korzystają z niej osoby borykające się z wszelakimi problemami o podłożu emocjonalnym, niepotrafiące budować prawidłowych relacji lub też doświadczające różnego rodzaju sytuacji kryzysowych. Coraz częściej na psychoterapię decydują się również pary lub małżeństwa, przechodzące przez trudny okres, zaburzający wzajemne relacje. Dzięki odpowiednim działaniom mogą one odzyskać radość z dzielenia wspólnych chwil i osiągnąć wyższy poziom intymności we wzajemnych kontaktach.

Terapia par – kto powinien z niej skorzystać?

Z terapii dla par mogą skorzystać wszyscy, którzy pozostają w związkach, zarówno formalnych jak i nieformalnych, a także pary jednopłciowe. Prowadzi ona do poprawy kontaktów i wzajemnej komunikacji poprzez rozwiązanie problemów, które pojawiły się we wspólnej relacji. Na pogorszenie związku wpływać mogą różnorodne czynniki. Należą do nich np. odmienne zdania partnerów w ważnych kwestiach, a także nierówny podział obowiązków czy odczuwany przez jedną ze stron brak wsparcia emocjonalnego w codziennych rozterkach. Terapia ma za zadanie przywrócić pozytywne relacje, które powinny być oparte na normach i wartościach możliwych do zaakceptowania przez obie strony. Może być ona również ukierunkowana na szczególne wsparcie w rozstaniu, gdy partnerzy nie chcą już poszukiwać innych rozwiązań. Tak rozumiana psychoterapia dla par odbywa się na spotkaniach, trwających zazwyczaj od 50 min do nawet półtorej godziny w zależności od potrzeb, umowy z parą lub metod pracy terapeuty.

Powody podjęcia terapii

Napięcie w relacji – to główny problem, z jakim zgłaszają się do psychoterapeuty pary, które potrzebują pomocy w poprawie wzajemnych stosunków. Jego podłożem mogą być trudne sytuacje, przykre wydarzenia lub też niemożliwe do określenia napięcie, sukcesywnie wyniszczające związek. Murray Bowen – jeden z twórców terapii systemowej – dokonał ogólnej klasyfikacji powodów, dla których pary podejmują terapię. Zaliczył do nich: trudny do zniesienia chroniczny konflikt, problemy jednego z partnerów, jak np. uzależnienie lub depresja, trudności w relacjach pomiędzy członkami, wynikające np. z kłopotów z dzieckiem. Ponadto częstymi powodami terapii są zazdrość, nadopiekuńczość, podejrzliwość, ograniczenie wolności i zależność emocjonalna oraz wzajemne obwinianie się, prowadzące do pogorszenia relacji pomiędzy partnerami.

Zalety terapii małżeńskiej

Terapia par ma na celu wspólne przepracowanie sytuacji kryzysowych i dylematów oraz wyciągnięcie wniosków. Zgodnie z informacją na stronie: https://www.beata-golebiowska.pl/terapia-malzenska.html, psychoterapeuta Beata Gołębiowska wksazuje, iż terapia małżeńska pomaga partnerom zrozumieć się nawzajem oraz odkryć wzajemne potrzeby. Dodatkowo para znajduje mocne strony swojego związku oraz na nowo odkrywa atrakcyjność partnera. Istnieje kilka zasad, warunkujących skuteczność podejmowanych działań. Są to:
  • modyfikacja zachowań, które niszczą związek – głównym zadaniem terapeuty jest w tym przypadku zmiana zachowań partnerów wobec siebie. Obejmuje ono również wyeliminowanie przemocy – psychicznej, fizycznej i ekonomicznej.
  • zmiana sposobu postrzegania relacji – budowanie obiektywnego spojrzenia na związek. Głównym celem jest tutaj wykluczenie czynników, które negatywnie wpływają na relacje, np. wzajemne oskarżenia. Ważne jest również nauczenie się dostrzegania emocji partnera i reagowanie na nie w odpowiedni sposób.
  • poprawa w zakresie komunikacji – bo to właśnie komunikacja buduje dobre relacje. Terapia ma nauczyć partnerów takich sposobów wyrażania, by nadrzędną cechą był wzajemny szacunek. W związku nie może być bowiem miejsca na obelgi, poniżanie i wyśmiewanie uczuć drugiej strony. Terapia uczy rozmowy. Bo to właśnie wprowadzenie dialogu pozwala uniknąć konfliktów i słuchać partnera empatycznie, a zarazem efektywnie.
  • nauka wyrażania emocji – wyrażanie emocji zbliża do siebie. Ukrywanie uczuć i myśli powoduje zamknięcie w sobie, a lęk przed odrzuceniem w konsekwencji oddala od partnera. Dlatego też uczestnicy terapii uczą się, jak okazywać uczucia i mówić o emocjach.
  • nacisk na mocne strony – terapeuta buduje odporność związku poprzez ukazywanie jego mocnych stron. Bowiem nie tylko problemy i trudności determinują codzienność par. Dzięki ukazaniu tego, co dobre, pary mogą czerpać z relacji dużo więcej pozytywnych uczuć. Jest to niezwykle istotne, zwłaszcza po zakończeniu terapii.

Dla kogo nie jest wskazana terapia par

Niestety, nie wszyscy mogą skorzystać z terapii dla par, nawet pomimo chęci uczestnictwa w spotkaniach. Podstawą wykluczenia jest np. choroba psychiczna któregoś z partnerów, jednostronna decyzja o rozwodzie, rozpoczęcie innych związków czy akty przemocy fizycznej pomiędzy partnerami. Zauważenie któregoś z czynników przez terapeutę skutkuje na ogół zaoferowaniem innych form pomocy, świadczonych przez odpowiednie osoby (np. mediator, psychiatra) lub instytucje. Psycholog Bydgoszcz Beata Gołębiowska

You may also like